МК

Кат-стар про Недвижности е компанија која се занимава со посредување и консултантски услуги при продажба и купување на недвижности.

Потекнува од матичната фирма Кат-стар про чија основна дејност се геодетски услуги (катастар).

За таа цел, нудиме сигурност на нашите клиенти при купувањето на недвижности и добро оформена понуда при продажба. Нашето мото: Сигурноста пред се!

Продажбата ја поткрепуваме со рекламен материјал во зависност од недвижноста и условите.

Изработката на рекламниот материјал и целокупната активност на нашата компанија опфаќа неколку чекори:

  1. Во зависност од типот на недвижност и од желбата на клиентот изработуваме:
  1. Снимениот материјал го објавуваме на сите наши електронски медиуми (web page, facebook page, instagram page) , како и со оние кои имаме склучено договор (mk), како и платено рекламирање на социјалните мрежи facebook и instagram.
  1. По извршеното објавување контактираме со потенцијалните клиенти и вршиме презентирање на недвижноста на лице место или електронски.
  1. Во соработка со адвокат и нотар нудиме целосна поддршка во процесот на продажба и купување од формирање на првичниот договор се до финалната фаза добивање на имотен лист.

Кат-стар про е оформена во 2006 година во Гостивар и цели 14 години е активна на пазарот  во светот на геодетските услуги со специјалност за катастар. Овластувањата и искуствата кои ги поседува во оваа област би помогнале при контролата на „квалитетот“ на недвижноста која се купува: Дали недвижноста има имотен лист, дали истиот е без прибелешки (товари), можности и потенцијали кои ги нуди недвижноста и тн.

Покрај геодетски услуги нашата компанија е овластена за вршење на проценка на вредноста на недвижен имот што може да помогне во оформување на добра понуда и консултантски услуги при купување на недвижност.

Поседува голем број на лиценци, овластувања и стандарди на работа дефинирани од Европската Унија.

Овластувања и стандарди од Европската Унија:

Од областа на катастарските услуги:

Од областа на инженерска геодезија:

Од областа на проценката на недвижен имот:

Од областа на судски вештачења

Во рамките на геодетско-катастарките услуги нудиме изработка на повеќе видови на геодетски елаборати:

Изработуваме елаборат за проценка на пазарната вредност на сите видови на недвижен имот, со цел одобрување на кредитни линии во банките,како и дефинирање на данокот на промет кој е наопходен при купопродажба на недвижности.